ازدواج بدون شکست

اگر هر کسی را برای مدت طولانی تحت فشار و زور قرار دهیم به جایی خواهیم رسید که ممکن است هرگز دوباره صمیمیتی بین ما ایجاد نشود و بازگشتی وجود نداشته باشد.
برای ایجاد و نگه داری روابط انسانی مورد نیازمان باید از انتخاب زور، اجبار، تحمیل، تنبیه، شکایت، سرزنش، پاداش، کنترل، ریاست، غرغر، مقایسه، قهر و کناره گیری (رفتارهای مخرب/ قطع کننده ارتباط) دست برداریم.
به جای این رفتارهای تخریبگر، رفتارهای مهرورزی (پیوند دهنده) که عبارتند از:
گوش کردن، حمایت کردن، مذاکره، تشویق و دلگرمی، عشق و دوستی، اعتماد، پذیرش، گشاده رویی و احترام گذاردن را جایگزین کنیم.


ازدواج بدون شکست: ویلیام گلسر

نظرات