فاطمه احمدی

دانشجوی دکتری روانشناسی
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
لیسانس روانشناسی عمومی

سوابق وتجربیات  شغلی:  
مشاور روانشناس در کلینیک روان‌شناسی دکتر حوریزاد از 1394
مشاور دانشگاه آزاد اسلامی در واحد شهر قدس 1395
مدرس دانشگاه آزاد اسلامی  واحد شهر قدس

نظرات