ره‌آوردهای خانواده‌درمانی

👨 مرد از "قدردانی" ذوق‌زده می‌شود چون مستقیم از بعد مردانه‌اش حمایت می‌شود.
👸 زن از "گفت‌وگو" به هیجان می‌آید چون این عمل از بعد زنانه‌اش حمایت می‌کند​.
کنترل بیرونی (external control psychology) عادت ویران‌گر زندگی‌های زناشویی است.
یک نمونه‌ی​ کنترل بیرونی:
من تقصیری ندارم، همسرم عامل تمام این ناخشنودی‌ها است و من وظیفه‌ی​ خود می‌دانم که برای تغییر و اصلاح رفتارهای او هر کاری می‌توانم انجام بدهم حتی اگر به قیمت جان او تمام شود!
اصل بنیادین تئوری انتخاب:

ما فقط می‌توانیم رفتار خودمان را تغییر بدهیم.

نظرات