ملاک‌های کلیدی زوج‌های موفق

1) ارتباط اولین ملاک ازدواج موفق است، ارتباط یکی از قدرتمندترین حوزه های شناخته شده ای است که زوج های موفق را از زوج های ناموفق تفکیک می کند. زوج های موفق از شیوه های ارتباطی که با یکدیگر دارند راضی به نظر می رسند، آن ها از درمیان گذاشتن احساسات و باورهای مهم و مهارت های شنیدن و ایجاد توانایی ارتباط آزادانه برخوردارند.

(2  صمیمیت دومین عاملی است که زوج  های موفق و ناموفق را متفاوت می سازد. این عامل میزان ارتباط تجربه شده بین همسران را می سنجد و میزان تعادلی را که بین باهم بودن و جدا از هم بودن برقرار می کنند را اندازه گیری می کند. زوج های موفق بیشتر از دیگران با هم وقت می گذرانند، احساسات خود را بیان می کنند و رابطه خود را در اولویت قرار می دهند.
3) انطباق پذیری و تغییر زوج های موفق رهبری را به یک میزان بین خودشان تقسیم می کنند و قادرند مسئولیت ها و نقش هایشان را در مواقع ضروری با همدیگر عوض کنند.
4) حل و فصل تعارضات آخرین ملاک تشخیصی زوج های موفق از ناموفق است. زوج های موفق تفاوت هایشان را درک می کنند و می توانند اختلاف نظرهایشان را حل و فصل کنند. آن ها بهتر می توانند درباره مشکلاتشان آزادنه حرف بزنند و در اوج کشمکش و تضادهایی که در ایده هایشان دارند بازهم بهتر می توانند احساسات همدیگر را درک کنند.
روانشناس و زوج درمانگر
از کتاب "بازبینی روابط همسران"

نظرات